Reference

Umjeravanje i kontrolno mjerenje uređaja za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

REFERENTNA LISTA POSLOVA UMJERAVANJA I KONTROLNOG MJERENJA UREĐAJA ZA KONTINUIRANO MJERENJE EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA NA KOJIMA SU SUDJELOVALI ZAPOSLENICI METROALFE d.o.o.
 
Umjeravanje sukladno normi HRN EN 14181:2014, po postupku QAL 2

 • CEMENTARA «HOLCIM HRVATSKA», Koromačno
 • CEMENTARA «NAŠICECEMENT», Našice 
 • CEMENTARA «CEMEX», CEMENTARA Sv. Kajo, Kaštela
 • CEMENTARA «CEMEX», CEMENTARA Sv. Juraj, Kaštela
 • ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan
 • CALUCEM, Pula
 • PETROKEMIJA d.d., Kutina
 • INA d.d. – pogon Urinj, Rijeka
 • INA d.d. – pogon Sisak, Sisak
 • GIRK KALUN, Drniš
 • SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA, Topusko