Usluge

Odjel za stručne poslove civilne zaštite i zaštite okoliša

U skladu s našim strateškim ciljem unaprjeđenja i uvođenja novih usluga osnovali smo Odjel za stručne poslove civilne zaštite i zaštite okoliša.

Pravnim subjektima te jedinicama regionalne i lokalne samouprava nudimo usluge stručnog savjetovanja i izrade zakonom propisane dokumentacije. U odjelu rade stručnjaci s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim poslovima civilne zaštite i zaštite okoliša.
STRUČNI POSLOVI CIVLINE ZAŠTITE
Tvrtka Metroalfa d.o.o., ishodila je suglasnost Ravnateljstva civilne zaštite (Državne uprave za zaštitu i spašavanje) za obavljanje I. i II. grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

I. Grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Pravni subjekti:
- Utvrđivanje zakonskih obveza pravnih subjekata sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (SEVESO) i Zakonu o sustavu civilne zaštite,
- Izrada Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari,
- Izrada Operativnih planova pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari,
- Izrada Politike sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
- Ispunjavanje Obrasca obavijesti o prisutnosti opasnih tvari (Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari RPOT),
- Izrada Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave:
- Konzultantske usluge pri izradi Procjena rizika od velikih nesreća,
- Izrada Planova djelovanja civilne zaštite,
- Izrada Izvješća o stanju sustava civilne zaštite,
- Izrada Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite s financijski učincima za trogodišnje razdoblje,
- Izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

II. Grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Jedinice regionalne samouprave:
- Izrada Vanjskih planova zaštite i spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari.

Uz izradu dokumentacije propisane ostalim zakonima za naše partnere i klijente izrađujemo:
- Planske dokumente jedinica područne (regionalne) samouprave u području prirodnih nepogoda.
STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA
Temeljem ovlaštenja nadležnih tijela, te uz suradnju s poslovnim partnerom tvrtka Metroalfa d.o.o. obavlja sljedeće vrste poslova iz područja zaštite okoliša:

- Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća,
- Izrada programa zaštite okoliša,
- Izrada izvješća o stanju okoliša,
- Izrada izvješća o sigurnosti,
- Izrada elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
- Izrada sanacijskih elaborata, programa i izvješća,
- Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,
- Obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša,
- Izrada elaborata za ishođenje znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel,
- Izrada ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,
- Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
- Izrada Elaborata gospodarenja otpadom,
- Izrada Plana gospodarenja otpadom,
- Izrada i implementacija organizacijskih mjera za potrebe uspostave internog sustava zaštite okoliša.

Osim izrade dokumentacije, odjel obavlja i stručno savjetovanje te edukaciju u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Pružamo vam stručnu podršku u svim postupcima i poslovima zaštite okoliša.

Usluge stručnog savjetovanja između ostalog uključuju:
- Savjetovanje i vođenje postupaka ishođenja okolišne dozvole i dozvole za gospodarenje otpadom, procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš,
- Praćenje i analiza zakonskih propisa u području zaštite okoliša,
- Savjetovanje za potrebe prijave i dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO),
- Savjetovanje za potrebe izrade i uvođenja sustava upravljanja okolišem,
- Savjetovanje u području primjene i usklađivanja s najboljim raspoloživim tehnikama,
- Savjetovanje za potrebe izrade i uvođenja sustava upravljanja kvalitetom,
- Savjetovanje za potrebe postupka ukidanja statusa otpada i upisa u očevidnik o ukidanju statusa otpada,
- Savjetovanje za potrebe postupka upisa u očevidnik nusproizvoda.

Povezani dokumenti

Zaštita okoliša
usluge