Usluge

Temeljem ovlaštenja nadležnih tijela, METROALFA d.o.o. obavlja usluge ispitivanja, osposobljavanja i izrade akata te vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara, energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, verifikaciju emisija stakleničkih plinova te ostale konzultantske usluge iz navedenih područja, a također je i zastupnik za proizvođače mjerne opreme za mjerenje emisija (Ratfisch, Njemačka)

ODJEL ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ENERGETIKE

obavlja sljedeće stručne poslove u okviru dobivenih ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstva unutarnjih poslova, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske stručne udruge za plin te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

Pregledi i ispitivanja:
 • Strojeva i uređaja
 • Električne instalacije
 • Gromobranske instalacije
 • Stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • Sustava plinodetekcije
 • Nepropusnosti plinskih instalacija
Osposobljavanja:
 • Radnika, poslodavca, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu
 • Radnika za zaštitu od požara
Izrada akata:
 • Procjene rizika
 • Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • Pravilnika zaštite na radu
 • Pravilnika zaštite od požara
 • Planova evakuacije
 • Planova izvođenja radova na gradilištu
Usluga:
 • Vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara kao „outsourcing" usluga
 • Poslovi koordinatora I i koordinatora II
 • Konzultantske usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
 • Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

ODJEL ZAŠTITE OKOLIŠA

obavlja sljedeće stručne poslove u okviru dobivenih ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Stručni poslovi zaštite okoliša:
 • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora;
 • Umjeravanje i kontrolno mjerenje uređaja za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak i nepokretnih izvora;
 • Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 • Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš provjera;
 • Izrada projekcije emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime;
 • Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborat, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša;
 • Za potrebe Registra onečišćavanja okoliša izrada obrazaca za potrebe ispunjavanja baze AZO-a
 • Verifikacija godišnjih izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja.

Uz gore navedene usluge pružamo i sljedeće:
 • Konzultantske usluge vođenja poslova zaštite okoliša
 • Zastupamo proizvođača mjerne opreme Ratfish za mjerenje onečišćujućih tvari u zrak